Privacy statement

Praktijk Fèng Huáng
Email: info@praktijkfenghuang.nl
Telefoon: +31 (0) 6 15511629

Als je bij mij in behandeling bent, houd ik een dossier van je bij met daarin persoonlijke gegevens. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen behandelen, en is bovendien in overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Je bent niet verplicht om persoonlijke gegevens aan mij te verstrekken. Echter, als je dit niet doet kan ik je ook niet behandelen.

Gegevens die worden opgeslagen

De volgende persoonsgegevens worden in je dossier opgeslagen:

– je naam;
– je geboortedatum;
– je geslacht;
– je adres, postcode, en woonplaats;
– je telefoonnummer;
– je emailadres;
– je zorgverzekeraar en je relatienummer;
– overige gegevens die je actief aan mij verstrekt en die van belang zijn voor je behandeling.

De volgende bijzondere persoonsgegevens worden in je dossier opgeslagen:

– gegevens betreffende je gezondheid en leefgewoontes.

Van minderjarigen tot 16 jaar worden bovengenoemde gegevens (uit beide categorieën) alleen opgeslagen met de schriftelijke toestemming van beide verzorgers. Zonder toestemming van beide verzorgers mag ik de minderjarige niet behandelen.

Bewaartermijn van het dossier

De WGBO schrijft voor dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard, gerekend vanaf het eerste moment dat er gegevens worden opgeslagen; bij overlijden van de cliënt wordt gerekend vanaf het laatste moment dat er wijzigingen aan het dossier zijn aangebracht of vanaf de datum van overlijden. Van minderjarigen moeten dossiers nog 15 jaar bewaard worden vanaf het 18e levensjaar (dus tot het 34e levensjaar), of vanaf de datum van overlijden als dit vóór het 18e levensjaar is.

Een dossier kan langer worden bewaard als dat wenselijk is voor een goede behandeling, bijvoorbeeld in het geval van een chronische ziekte.

Als je een verzoek om vergetelheid indient, wordt je dossier voortijdig vernietigd (zie de paragraaf “Jouw rechten met betrekking tot je gegevens” hieronder).

Beroepsgeheim

Vanuit de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong heb ik als therapeut geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonlijke informatie die ik van jou als cliënt te horen krijg. Gevoelige informatie zal ik dan ook niet verstrekken aan derden, tenzij ofwel met jouw nadrukkelijke toestemming, ofwel in geanonimiseerde vorm.

Gebruik van de gegevens

Je gegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden die noodzakelijk zijn voor mijn praktijkvoering, en zodoende om jou te kunnen behandelen. Dit zijn:

– om een behandelstrategie uit te stippelen die past bij jouw situatie;
– om, indien door jou gewenst, een recept te bestellen bij de leverancier van de Chinese kruidengranulaten of -druppeltjes (hierbij worden alleen die gegevens gedeeld die noodzakelijk zijn om de bestelling te bezorgen, de factuur te sturen, en indien nodig contact met je op te nemen: naam, bezorgadres, telefoonnummer, emailadres, en geboortedatum indien noodzakelijk om huisgenoten met dezelfde naam van elkaar te onderscheiden);
– om contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak of het overleggen over je behandeltraject;
– om, in het geval van ambulante zorgverlening, bij je thuis te komen voor het consult;
– om facturen op te stellen (hierop worden slechts die gegevens vermeld die de zorgverzekering nodig heeft om je declaratie in behandeling te nemen: NAW-gegevens, geboortedatum, zorgverzekeraar en relatienummer, datum consult, en type consult);
– om met collega’s te overleggen over de behandeling (in dit geval wordt de casus geanonimiseerd gepresenteerd);
– om andere zorgverleners te informeren (bijvoorbeeld in het geval van doorverwijzing of van waarneming van mijn praktijk, alleen met jouw nadrukkelijke toestemming);
– om je te informeren over veranderingen in de door mij geleverde diensten.

Voor alle andere doeleinden zal ik vragen om je nadrukkelijke toestemming.

Verstrekking van gegevens aan derden

Je gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en niet meer dan die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel. Met elk bedrijf dat jouw gegevens in mijn opdracht verwerkt heb ik een verwerkersovereenkomst.

Er worden geen gegevens verstrekt aan internationale organisaties of organisaties buiten de EU.

Ik verkoop je gegevens niet.

Bescherming van de gegevens

De gegevens in je dossier worden zorgvuldig behandeld en veilig bewaard. Ik draag er zorg voor dat geen onbevoegde personen je dossier kunnen inzien.

Ben je van mening dat er niet zorgvuldig genoeg met jouw gegevens is omgegaan, stuur dan een bericht naar info@praktijkfenghuang.nl.

Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

Jij als cliënt hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die ik van je opsla. Dit zijn de volgende rechten, zoals opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zoals te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

– het recht op inzage, om jouw dossier in te zien;
– het recht op rectificatie en aanvulling, om de gegevens in je dossier aan te passen als deze incorrect of incompleet zijn;
– het recht op vergetelheid, om je gehele dossier of delen daarvan te laten vernietigen;
– het recht op beperking van de verwerking, om te gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken;
– het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, om geen gegevens meer te laten verwerken;
– het recht op dataportabiliteit oftewel gegevensoverdraagbaarheid, om jouw gegevens naar iemand te laten doorsturen.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten) is in dit geval niet van toepassing, omdat Praktijk Fèng Huáng geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Wil je een beroep doen op een of meerdere van bovengenoemde rechten, stuur dan een verzoek naar info@praktijkfenghuang.nl met daarbij een scan van je identiteitsbewijs (met daarop de pasfoto, het documentnummer, je persoonsnummer, en de regel(s) code onderaan onleesbaar gemaakt), dit om er zeker van te zijn dat jij het bent die de aanvraag doet. Ik probeer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, in te gaan op je verzoek (mocht ik niet in staat zijn binnen een maand aan je verzoek te voldoen, dan laat ik dit zo snel mogelijk weten).

Ben je van mening dat niet zorgvuldig met je gegevens is omgegaan en daarmee je privacy is geschonden, dan kun je een klacht indienen bij de AP.

Cookies

De website van Praktijk Fèng Huáng werkt alleen met cookies die nodig zijn voor een goed functioneren van de website en voor statistische doeleinden.

Wijzigingen privacyverklaring

Praktijk Fèng Huáng behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyvoorwaarden. Wil je op de hoogte blijven, dan raad ik je aan om deze pagina geregeld te bezoeken.